Support

Service

De rol van leveranciers van airconditioningapparatuur in de nazorg, wordt steeds groter naarmate installateurs meer allround worden. Het plegen van verantwoord en vakkundig onderhoud, het oplossen van storingen en serviceverlening in het algemeen vereisen heden ten dage specialistische kennis. Met name de technische ontwikkelingen van de diverse regelingen nemen een vlucht en vereisen dit specialisme. InterClima servicemonteurs bezitten dit specialisme. Middels opleidingen en productgerichte trainingen bij de fabrikanten wordt het kennisniveau van onze servicemonteurs verhoogd en up-to-date gehouden.

 

 

Storingen

In het geval er zich een storing voordoet, staan er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, alle dagen van het jaar servicemonteurs paraat om de storing te verhelpen. In combinatie met een variëteit aan gangbare reserveonderdelen welke op voorraad liggen, betekent dit een hoge servicegraad.

 

Eisen gesteld aan servicepersoneel

Een koudesysteem met een natuurlijk koudemiddel moet volgens artikel 3.16d van het Activiteitenbesluit ten minste eenmaal per kalenderjaar worden gecontroleerd op het veilig functioneren. De controle wordt verricht door degene die het onderhoud uitvoert en beschikt over een vakbekwaamheidscertificaat als bedoeld in:
      a. PGS 13 indien het een koudesysteem met ammoniak als koudemiddel betreft met een inhoud van >10 kg kleiner dan <1500 kg;
      b. NPR 7600 indien het een koudesysteem met koolwaterstoffen als koudemiddel betreft met een inhoud van >5 kg;
      c. NPR 7601 indien het een koudesysteem met kooldioxide als koudemiddel betreft met een inhoud van >10 kg. 

Van de controle wordt een rapport opgemaakt dat aan de eigenaar van het koudesysteem ter beschikking wordt gesteld. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan dit uit te voeren onderhoud. Zoals de tekst van het Activiteitenbesluit al aangeeft ligt de nadruk op het veilig functioneren.

 

Samenvatting van de wettelijke eisen

Volgens de toelichting bij het Activiteitenbesluit gaat het om de preventieve controle die jaarlijks moet worden uitgevoerd. Op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur moet een koudesteem (en andere stationaire drukapparatuur) volgens internationale normen worden gekeurd voordat de apparatuur in gebruik wordt genomen. Daarnaast moet volgens een bepaalde frequentie een herkeuring worden uitgevoerd.
Het Warenwetbesluit drukapparatuur is naast het Activiteitenbesluit van toepassing. Aanvullend hierop geldt op grond van het tweede lid de eis dat het koudesysteem jaarlijks moet worden gecontroleerd op goed en veilig functioneren en moet preventief onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij zijn de voorschriften 8.3.1 tot en met 8.3.5 van PGS 13, NPR 7600 en NPR 7601 relevant.

 

In de jaarlijkse preventieve controle- en onderhoudsbeurt wordt beoordeeld of het koudesysteem goed en veilig functioneert en of onderhoud of reparatie nodig is.

 

Het onderhoudsbedrijf beoordeelt ook op welke termijn de reparatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd om het koudesysteem goed en veilig te laten functioneren. Het is immers niet toegestaan dat het gebruik van een Koudesysteem leidt tot een onnodig veiligheidsrisico.


Als uit de jaarlijkse preventieve controle blijkt dat het systeem leidt tot een onnodig veiligheidsrisico, wordt deze (tijdelijk) uit bedrijf genomen. Ook in dat geval zal de reparatie zo spoedig als mogelijk worden uitgevoerd, omdat dit anders leidt tot inkomstenderving.


De combinatie van de eisen voor de jaarlijkse keuring zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de eisen voor (her)keuring zoals opgenomen in het Warenwetbesluit drukapparatuur vormen gezamenlijk met de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker dat het gebruik van een koudesysteem nooit mag leiden tot een onnodig risicovolle situatie (op grond van de zorgplicht van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit) een voldoende waarborg voor een veilig gebruik van koudesysteem.

 

Zowel in de Activiteitenregeling als in de normen is de eis opgenomen dat een logboek van het koudesysteem aanwezig is. De toezichthouder kan op grond hiervan beoordelen of de verplichte (her)keuringen van het Warenwetbesluit drukapparatuur (als basis voor de kwaliteit van de technische integriteit van het koudesysteem), het jaarlijks onderhoud en de eventueel noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd.

 

Servicecontracten: geen zorgen, wel zekerheid

Plotselinge uitval van uw airconditioning- en proceskoelinstallaties, dat is toch wel het laatste waar u aan moet denken. De dagelijkse gang van zaken wordt ernstig verstoord en er kan aanzienlijke schade ontstaan. Gelukkig zijn deze installaties niet storingsgevoelig, als u maar zorgt voor professioneel, planmatig en preventief onderhoud.

 

Bij goed onderhoud wordt ook uw budget bijzonder interessant. U zult bijvoorbeeld merken dat variabele kosten worden omgezet in vaste kosten. Dat u met deze vorm van preventief onderhoud de conditieachterstand van de machines - en dus ook rendementsverlies - voorkomt. Bij preventief onderhoud worden de kosten immers gelijkmatig over de (langere) levensduur van de installatie verdeeld. En het rendement blijft dicht bij de ideale lijn van 100%.

 

 

Gespecialiseerde service: compleet en altijd maatwerk

Een servicecontract kunt u volledig naar uw eigen wensen laten samenstellen. De criteria daarbij kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden en specialismen van uw eigen technische dienst zijn. Of de eisen die u stelt aan de bedrijfszekerheid van uw installatie. Zegt u het maar. Wilt u een service-aanbod van een minimaal benodigd aantal inspecties per jaar? Of liever een uitgebreide onderhoudsgarantie, inclusief reparaties, eventuele vervanging van de componenten? In alle gevallen kunt u ervan op aan dat wij de nadruk leggen op preventief onderhoud, gebaseerd op regelmatige inspecties. Want met preventief onderhoud voorkomt u de belangrijkste problemen.
 
Het beheer van koelinstallaties is meer dan ooit een specialisme geworden. Lang niet iedere organisatie kan of wil veel tijd en geld steken in de opleiding van mensen en de aanschaf van specifiek 'gereedschap'. Slechts een gering aantal van deze bedrijven beschikt over de volledige technische knowhow op dit complexe vakgebied. Dat geldt ook voor veel installatiebedrijven, vooral omdat de specialistische vakkennis steeds moeilijker te verwerven is. In beide gevallen bieden onze servicecontracten een perfect alternatief.

 

Zekerheid en continuïteit

Preventief onderhoud is niet alleen de best mogelijke optie in het kader van kostenbeheersing, continuïteit en efficiency. Tot op zekere hoogte is het zelfs officieel verplicht. De eigenaar/beheerder is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de wettelijk juiste wijze onderhouden van apparatuur die koudemiddel bevat.


Servicecontracten op maat

Met de verschillende servicecontracten heeft u de mogelijkheid een onderhoudscontract te kiezen dat volledig aansluit op uw situatie. Variërend van een basis onderhoudscontract tot een onderhoudscontract compleet met monitoring op afstand voor een zorgeloze bedrijfsvoering, 24 uur per dag.
• Onderhoudscontract (regulier)
• Onderhoudscontract inclusief remote monitoring

 

Onderdelen – spare parts

InterClima Service onderdeel van de InterClima Groep staat ook met reserveonderdelen tot uw beschikking. InterClima Service biedt voor de geleverde apparatuur een uitgebreide lijn aan reserve onderdelen aan, bijzonder belangrijk wanneer reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze zijn een waarborg voor optimaal gebruik en een goede werking van de installatie.